Όροι χρήσης και προυποθέσεις

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (https://papaeracleous.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι επίσκεψης /χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

 

Ο Διακτυακός τόπος https://papaeracleous.com δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του https://papaeracleous.com.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Εκτός όπου ρητά αναφέρεται ότι λογότυπο ή πνευματική ιδιοκτησία ανήκει σε τρίτο, η πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του παρόντος https://papaeracleous.com ανήκει στην Νατάσα Παπαηρακλέους. Με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας από το παρόν https://papaeracleous.com υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Ηλεκτρονικές λήψεις και αντίγραφα του e-diet επιτρέπονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

 

Η αναπαραγωγή των πληροφοριών, εκτός αν αυτή ρητά περιορίζεται, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσής τους το https://papaeracleous.com.

 

Εφόσον ο χρήστης τροποποιεί τις πληροφορίες, τούτο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

 

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη – Τερματισμός

 

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του e-diet τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο https://papaeracleous.com ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Απαγορεύεται ρητά η αποστολή προσβλητικού περιεχομένου. Ο διαχειριστής του https://papaeracleous.com έχει το δικαίωμα και θα τερματίζει τον λογαριασμό και/ή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη σε αυτήν την περίπτωση παραβίασης ή με βάση την διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή και το https://papaeracleous.com δεν θα επιστρέψει τα χρήματα του.

 

Περιορισμός Ευθύνης E–diet

 

To https://papaeracleous.com χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του https://papaeracleous.com για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

 

Επιπλέον η χρήση του υλικού του https://papaeracleous.com γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Το https://papaeracleous.com και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του υλικού, που περιέχεται εδώ. Το υλικό του https://papaeracleous.com έχει σκοπό τη διατροφική εκπαίδευση και ενημέρωση του εκάστοτε χρήστη που έχει ως στόχο τη βελτίωση δεικτών υγείας του με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον χρήστη στους διαιτολόγους. Αν τα στοιχεία που αποστέλλονται είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, τότε οι συστάσεις από τους διαιτολόγους δεν θα είναι αποτελεσματικά και ενδεχομένως δεν θα είναι τα συνιστώμενα για τον εν λόγω χρήστη.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην υγεία εξαιτίας αποφάσεων, που ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό αυτό χωρίς την προηγούμενη αληθή και πλήρη ενημέρωση των διαιτολόγων και/ή χωρίς την αναζήτηση της απαραίτητης εξατομικευμένης ιατρικής συμβουλής και ιατρικής επίβλεψης, το https://papaeracleous.com και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμίαν ευθύνη.

 

Άτομα που χρήζουν στενής ιατρικής παρακολούθησης δεν μπορούν να λάβουν τις διατροφικές υπηρεσίες του https://papaeracleous.com. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από το https://papaeracleous.com είναι κάτω από τις αρμοδιότητες του Διαιτολόγου- Διατροφολόγου με τελικό σκοπό τη βελτίωση και ρύθμιση δεικτών υγείας αλλά δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία, υπόδειξη ή παραίνεση.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κοινοτικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από την Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Κυπριακά δικαστήρια.